Физическа охранана обекти


Физическата охрана се предлага в следните направления:

  • Невъоръжена или въоръжена обектова охрана
  • Персонална ВИП охрана на физически лица
  • Охрана на ценни пратки и товари (ИНКАСО)

Сътрудниците по охрана разполагат с утвърдено от компетентните органи на МВР униформено облекло с отличителни знаци. Съоръжени са с необходими защитни и помощни средства. Услугата се осигурява в съответствие с основните приципи за сигурност, правила и процедури.

Поддържане квалификацията на служителите се осъществява чрез методики, програми и анализи. Завишената професионална подготовка и младият охранителен състав се дължи на високите критерии при кадровия подбор, отличните условия на труд и системното обучение.